لیست تعرفه‌های خدمات موویشن

ارس

۱۰ هزارتومان/ماه
 • دسترسی به طرح‌های برنزی
 • ۱۰ خروجی بدون لگو
 • 100 User Accounts
 • 1 Year License
 • Phone & Email Support

توسکا

Most Popular
۴۹ هزارتومان/ماه
 • دسترسی به طرح‌های نقره‌ای
 • خروجی بدون لگو
 • 1000 User Accounts
 • 2 Years License

افرا

۱۲۹ هزارتومان/ماه
 • دسترسی به طرح‌های طلایی
 • خروجی بدون لگو
 • 500 User Accounts
 • 3 Years License
 • Phone & Email Support

بلوط

۳۹۹ هزارتومان/ماه
 • دسترسی به طرح‌های طلایی
 • خروجی بدون لگو
 • 1000 User Accounts
 • 5 Years License
 • Phone & Email Support